Adatvédelmi nyiltakozat - Füstpajzs

LOCHNER Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Adatvédelmi szabályok
A Lochner Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a www.fustpajzs.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindig hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel aszemélyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire.
A Lochner Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.
www.fustpajzs.hu adatkezelését kizárólag a Lochner Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben a megkereső hatóság felszólítja az Lochner Kft-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, úgy köteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 1992.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,adatvédelmi törvény); 1992.évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;1995.évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
Definíciók:

személyes adat

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai,fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás

az érintett kívánságának önkéntesés határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasználteszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése,felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagyképfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának,megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele

adatmegsemmisítés

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

személyesadat-nyilvántartó rendszer

személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatállomány

az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel,az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam

az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai GazdaságiTérségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország

minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 
A jelen szabályzat célja, hogy szolgáltatásunk összes területére kiterjedően, mindenki számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során(adatvédelem).

Személyes adat abbanaz esetben kezelhető

ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli

Különleges adat akkorkezelhető, ha

az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy ha az Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény rendeli el egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
 
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével- elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Mindenegyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
 
Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell.A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez
 
Ha az érintett fizikai okból vagy cselekvőképtelensége folytán nem képes hozzájárulását adni adatai kezeléséhez, akkor a saját vagymás személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint katasztrófa- vagy szükséghelyzet elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben sor kerülhet személyes adatainak, beleértve különleges adatait is, kezelésére.
 
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - azadatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás külföldre

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból -az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül -harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosította személyes adatok megfelelő szintű védelme. Személyes adatok nemzetközi jogsegély egyezmény végrehajtása érdekében, az egyezményben meghatározott célból és tartalommal továbbíthatók harmadik országba. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Azadatok minősége

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos

Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény,valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás, nyilvánosság, a törlés valamint a sérülés vagy a megsemmisülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszkö züzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vag yegyéb informatikai eszköz útján történik.
A Lochner adatvédelmi irányelvei:
www.fustpajzs.hu weboldalon történő adatkezelések önkéntes hozzájárulás alapján történnek. Minden esetben, ha a felhasználó nem saját adatait adja megköteles az érintett hozzájárulását beszerezni az adatközléshez.
Látogatói adatok vizsgálata
A látogatói adatok rögzítése (felhasználó IP címe, látogatás időpontja, dátuma, látogatott tartalmak, böngésző típusa), a szolgáltatás működésének és a visszaélések megakadályozásának céljából. Az adatokat a honlap megtekintésétől 40 napig tároljuk. A látogatói adatok auditálásához szükséges adatokat, külső szolgáltató awww.google.com/analytics végzi.

Adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

Adatfeldolgozó adatai: Innomedio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6722 Szeged,Bokor utca 18.). Adatmegőrzési hely: T-Systems Adatpark Szeged ,6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10. A Lochner és adatfeldolgozója a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok minden esetben a lehető legnagyobb biztonságban legyenek és megvalósuljanak az alábbi feltételek: hiteles, titkos és bizalmas adatkezelés, sértetlenül rendelkezésre álló adatok. A Lochner Kft. és együttműködő partnerei minden tőlük telhetőt megtesznek az adatok technikai védelmének érdekében is, de elháríthatatlan hibák az Internet természetéből fakadóan előfordulhatnak.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,közérthető formában megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) az érintett kéri; c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Egyéb adatkezelések
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatásadása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. A Lochner Kft.,mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név:
LOCHNER Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Telephely:
6722 Szeged, 
Szentháromság u. 46.
Cégjegyzékszám:
06-09-001430A
A bejegyző bíróság megnevezése:
Csongrád Megyei Bíróság
Adószám:
10644278-2-06
Tel.:
+36 (62) 540 154, 
+36 (30) 606 1111
Fax:
+36 (62) 540 155
E-mail:
info@lochner.hu

Panasz

Panasszal és jogorvoslati lehetőséggel az Adatvédelmi Biztosnál lehet élni:
Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely:
1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím:
1387 Budapest, Pf.: 40.
Tel.:
+36 (1) 475-7186,
+36 (1) 475-7100
Fax:
+36 (1) 269-3541
E-mail:
adatved@obh.hu